Hrušovská kolonie

Název: Kolonie První rakouské továrny na sodu v Hrušově, Tovární kolonie Továrny na hliněné zboží pro chemický průmysl (německy Kolonie Erster österreichischen Sodafabrik in Hruschau, Thonwarenfabriks-Kolonie für chemische Produktion)
Poloha: Ostrava-Hrušov, ulice Ke Kamenině, Keramická
GPS: 49.8620731N, 18.2897411E
Doba trvání: 1852 – dosud
Stavebník: První rakouská továrna na výrobu sody v Hrušově, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, závod Hrušov
Počet obyvatel: 1203 (1921)
Spolky: Dělnická tělocvičná jednota, Jednota dělnictva lučebního průmyslu, Jednota proletářské tělovýchovy, Skupina svazu proletářských bezvěrců, TJ Sokol, Verband der Tonarbeiter und verwandter Berufe in Österrreich-Ungarn (Svaz keramických dělníků a příbuzných povolání v Rakousku-Uhersku)
Události a osobnosti: stávka 1939, povodeň 1997; Kornel Turovič

Autor článku: Radomír Seďa

Hrušovská továrna na sodu na nedatované pohlednici z doby kolem roku 1920 (Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií a pohlednic: Ostatní průmysl, obchod, Chemie, Hrušovská továrna na sodu, sign. LXIII-4-2/8).

Prostorové souřadnice

Kolonie chemické továrny v Hrušově nad Odrou byla umístěna nedaleko železniční trati Severní dráhy Ferdinandovy, kamenouhelného dolu Hubert a rozsáhlého areálu sodové továrny. V sousedním Marxově sadu se nacházel zámek majitelů rakouské továrny na sodu. Prvními stavebníky byli majitelé továrny, obchodník a velkoprůmyslník Josef Maria Miller z Aichholzu (1797–1871) a přírodovědec Karl Christian Heinrich Hochstetter (1818–1880). Kolonie byla vymezena ulicí Petra Cingra (v letech 1939–1945 Millerova ulice, po válce opět Petra Cingra, od roku 1947 Karla Marxe a Engelsova, dnes ulice Ke Kamenině). Kolonií procházely rovnoběžně ulice Divišova (dnešní Lassallova) a Hrnčířská (dnešní Plechanovova), v jižní části kolonie ulice Reslova (dnešní Pláničkova).

Kolonie chemické továrny a Tovární kolonie ve výřezu dobové mapy z roku 1937 (Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů: Hrušov, berní okres Slezská Ostrava, země Moravskoslezská, 1937, inv. č. 1489).
Přízemní dělnický dům v Lassalově ulici čp. 74 na fotografii z roku 1969 (Archiv města Ostravy, Sbírka stavebních spisů: Ostrava – slezská katastrální území, k. ú. Hrušov, čp. 74, inv. č. 3493, karton č. 491).

Stavební vývoj

Začátek výstavby kolonie nelze pro nedostatek archivního materiálu přesně datovat. Nejstarší objekt, který můžeme bezpečně časově určit, je mistrovský dům z roku 1852. Je velmi pravděpodobné, že zhruba ve stejné době došlo s postupným rozvojem továrny a nárůstem její produkce k výstavbě dalších osmi budov pro zaměstnance. Nájemníci měli k dispozici vlastní zahrádku pro pěstování zeleniny a menší hospodářské objekty k chovu drůbeže. V sedmdesátých letech 19. století kolonii rozšířilo osm dělnických domů a jeden dům úřednický. Detailnější charakteristika objektů je v důsledku torzovitě dochované stavební dokumentace nemožná. Kolonii doplnil také objekt koňské stáje čp. 133b zkolaudovaný v roce 1880.


Charakteristickým typem obytných budov bylo deset částečně podsklepených objektů na půdorysu 41,30 x 11,50 m. Prvních pět domů čp. 130, 143, 144, 146 a 163 nechalo vedení továrny postavit v letech 1887–1892. Dalších pět identických budov čp. 215, 224, 250, 280 a 301 vzniklo v letech 1899–1905. K oběma kratším frontám domů byly přistavěny suché záchody, každá budova měla pět vchodů přístupných schodištěm. Bytové jednotky byly tvořeny vstupní chodbou, kuchyní a jedním pokojem. Součástí kolonie se staly v roce 1890 také tři dělnické noclehárny (kasárny), jmenovitě přízemní noclehárna čp. 155 (situovaná kolmo k výše uvedeným deseti domům), přízemní ubytovna čp. 354 a jednopatrová dělnická kasárna čp. 304.


Stavební činnost byla obnovena nejpozději v letech 1939–1941, kdy kolonii rozšířilo dalších sedm podsklepených budov, tři mistrovské domy čp. 21, 124 a 217 o půdorysných rozměrech 20,00 x 10,00 m a čtyři dělnické domy čp. 115, 306, 380 a 426 o rozměrech 27,05 x 7,00 m. Po skončení druhé světové války investovaly Hrušovské chemické závody Dukla, n. p., do výstavby dělnického trojbloku A čp. 473–475 a dělnického čtyřbloku D čp. 476–479. Všechny bytové jednotky měly identické uspořádání. Z předsíně ve tvaru písmene L (7,63 m²) bylo přístupné WC, koupelna (2,8 m²) a kuchyň se spíží (9,2 m²). Z předsíně a kuchyně vcházeli nájemníci do prostorného obývacího pokoje (22,89 m²), sousedícího s ložnicí dětí (13,02 m²) a dospělých (16,8 m²). Bytové jednotky disponovaly kuchyní, koupelnou a WC. Součástí jejich společného vybavení byla sušárna, kočárkárna a prostor pro skládání uhlí. V obou domech bylo instalováno ústřední vytápění z kotelny. Nevyhovující stav bytového fondu přiměl vedení podniku v šedesátých až osmdesátých letech 20. století k postupné demolici jednatřiceti zpravidla nejstarších obytných a dalších objektů.


„V poslední třídě měšťanky na nástěnku vyvěsili seznam učňovských oborů, mezi nimiž jsme si měli coby budoucí učni vybrat. Vypsány byly jen obory horník a hutník, jen jediné místo bylo mimo těžký průmysl, a to bylo místo keramika v hrušovské kamenině. Bylo už obsazené spolužákem ze III.B, ale ve sborovně mi řekli, ať se tam zajedu zeptat. V Hrušově jsem nikdy nebyl, tak jsme s mámou sedli na lokálku nebo trolejbus a jeli jsme se podívat na moje budoucí učňovské místo. Hrušovskou keramičkou, ve které se vyráběla chemická kamenina počínaje chladicími a otopnými hadicemi a konče kondenzačními nádobami, plynovými filtry nebo vyvíječi chlóru, nás provedl sám ředitel. V keramičce se vyráběly nádoby pro chemické procesy, v nichž neobstál kov a musela nastoupit kamenina – Moravské chemické závody byly našich výrobků plné. Ředitel se mě zeptal, jestli se mi v keramičce líbí, a já na to, že líbí. Tak jsem v roce 1953 nastoupil do dvouletého učebního oboru, který jsem ukončil v červenci 1955 coby keramický modelář s prospěchem s vyznamenáním. V hrušovské keramičce pracovali mezi formíři také Němci, fachmani, kteří sice uměli česky, ale mezi sebou mluvili německy a byli na sebe velmi přísní, ale i pyšní na své profesní dovednosti.“ (BARAN, O.: Nezapomenutelné jsou kaštanové aleje, s. 302–303)

Populační poměry

Nejstarším dochovaným pramenem, jehož prostřednictvím lze podrobněji rekonstruovat populační poměry v kolonii, jsou údaje ze sčítání obyvatelstva 16. 2. 1921, kdy v 35 obytných domech a noclehárnách žilo 1203 obyvatel, tedy 15,5 % hrušovského obyvatelstva. V populaci převažovaly osoby narozené ve Slezsku. Většina ekonomicky aktivních obyvatel (48,2 % obyvatel kolonie) pracovala v chemickém průmyslu, konkrétně v nedaleké Továrně na hliněné zboží pro chemický průmysl a Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. (88,9 %). Analýza národnostní skladby obyvatel prokázala mírnou převahu českého obyvatelstva (56,2 %). V kolonii žili ale také početní Němci (28,8 %), Poláci (9,2 %) a Slováci (2,5, %). Několik osob uvedlo ukrajinskou, maďarskou a německo-českou národnost. Němečtí odborníci a přední dělníci žili v kolonii i po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945. Hrušovská chemička se bez jejich profesních znalostí a zkušeností neobešla ani v éře socialistické industrializace.

Původní úřednický dům s obytným podkrovím v ulici ke Kamenině čp. 21 na fotografii z roku 2004 (Archiv města Ostravy, Sbírka stavebních spisů: Ostrava – slezská katastrální území, k. ú. Hrušov, čp. 21, inv. č. 3607, karton č. 503.).
Stavební dokumentace přestavby dělnické noclehárny chemické továrny čp. 304 z roku 1947 (Zemský archiv v Opavě, Fond: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Praha, závod Ostrava-Hrušov, uložení nedohledáno).

Občanská vybavenost

Součástí kolonie byla také zděná kaple sv. Petra a Pavla, hostinec, četnická stanice a výrobna lihovin Arnolda Drozdka. Významnou součástí každodenního života obyvatel Kolonie chemické továrny v Hrušově byly hostince. První začal sloužit v domě čp. 229 v roce 1899, druhý v Havlíčkově ulici čp. 315 v roce 1910. Náležel heřmanickému rodákovi Antonínu Dostálovi. V listopadu 1959 byla v budově hostince čp. 315 otevřena samostatná kavárna, vůbec první v Hrušově. V letech 1967–1968 byl objekt adaptován na sběrnu Čistíren a prádelen a restauraci Hrušovanka, která zůstala nadlouho oblíbeným střediskem kultury a pohostinství v obci. Pro zaměstnance Tovární kolonie a Kolonie chemické továrny otevřelo vedení podniku v letech 1906–1907 i závodní kantýnu v budově čp. 42b-376.


První prodejnu v kolonii nechala zřídit správa chemické továrny v roce 1912, a to v jednopatrovém podsklepeném cihlovém objektu čp. 71 se sedlovou střechou (22,10 x 11,10 m). Obchod nabízel obyvatelům kolonie základní potraviny. Ve druhé polovině dvacátých let 20. století byly přízemní prostory přeměněny na prodejnu Ústředního konsumního a úsporového družstva Budoucnost. Na přelomu let 1959/1960 byl objekt upraven na samoobsluhu. Ještě v šedesátých letech 20. století se v kolonii nacházela i pekárna, v níž si obyvatelé kolonie sami pekli chleba.


Po skončení druhé světové války došlo k otevření nových zařízení občanské vybavenosti. Nejprve byl v letech 1945–1946 vystavěn Dům oddechu čp. 453, který plnil funkci hlavního volnočasového centra. V roce 1949 přistoupily Moravskoslezské keramické závody, n. p., k výstavbě Domova mládeže, který sloužil jako středisko mimoškolních aktivit dětí z kolonie. Jednopatrový objekt čp. 602 byl postaven v jižní části chemické kolonie na parcele č. 1795. Od roku 1898 měli obyvatelé kolonie k dispozici také lékařskou ordinaci v domě čp. 178.

Společenský, spolkový a politický život

V Tovární kolonii a Kolonii chemické továrny v Hrušově působila celá řada spolkových organizací, které formovaly veřejný život obyvatel české, německé, polské i židovské národnosti. K těm nejvýznamnějším patřila Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) Hrušov založená v roce 1920, sdružující zejména sympatizanty sociální demokracie. Její součástí byl i dramatický kroužek, jenž postupně získával mezi místním obyvatelstvem velkou popularitu. Podílel se na organizování představení hostujících souborů, jako bylo např. Národní divadlo moravskoslezské. Zvláštní důraz byl v DTJ kladen na mládež, pro kterou vedení jednoty pořádalo výlety do Beskyd a jiných koutů přírody. K další činnosti patřila veřejná cvičení, pořádání plesů, tradičních podzimních rybích hodů, dětských akademií a veřejných přednášek. V roce 1922 měl spolek 126 dospělých členů, 43 dorostenců a 60 žáků.


Neméně významným sdružením byla Federovaná dělnická tělocvičná jednota (FDTJ), která vznikla v roce 1924. O dva roky později došlo k jejímu přejmenování na Jednotu proletářské tělovýchovy (JPT). Velký důraz kladla na šíření revolučních myšlenek v intencích programu komunistické strany. Jednota si získala přízeň veřejnosti organizováním tanečních zábav a divadelních her. Během podzimních a zimních měsíců pořádala JPT večírky proletářské kultury, na kterých byla kromě klasických autorů recitována a zpívána soudobá díla socialistického charakteru. Ve třicátých letech 20. století se pravidelně účastnila rudých letnic ve Vratimově, červnových zájezdů do Vsetína i červencových župních slavností v Moravské Ostravě.


Obyvatelé hrušovské chemické kolonie české národnosti našli také cestu do místního odboru Tělocvičné jednoty Sokol, který vznikl v roce 1908. Od poloviny dvacátých let 20. století se jednota scházela v moderní sokolovně. Samotná činnost spočívala v pravidelném pořádání cvičení, veřejných přednášek, besídek a vycházek dorostenců do přírody. Sokolovna se nestala pouze místem provozování sportovních aktivit, ale konala se v ní i loutková divadelní představení pro hrušovské děti. Na přelomu dvacátých a třicátých let měl zdejší Sokol více než 150 aktivních členů.


Významnou organizací profesního charakteru, jejímž cílem bylo hájit zájmy zaměstnanců chemické továrny, byla Jednota dělnictva lučebního průmyslu. Ustavila se v roce 1931. Po stránce sociální a hospodářské se jednalo především o zastupování dělníků v případě sporu se správou podniku, vyjednání kolektivních smluv a otázky mzdových požadavků. Dalším cílem odborové organizace bylo zvyšování kulturní úrovně dělníků pořádáním přednášek, výstav, divadelních her a tanečních zábav.


Zcela jiné světonázorové zaměření měla prokomunistická Skupina svazu proletářských bezvěrců. Kromě pořádání schůzí se členové zaměřovali zejména na pořádání veřejných přednášek a kolportování spolkového časopisu Maják. Cílem svazu bylo oslabit roli náboženství ve společnosti a posílení myšlenek komunistického hnutí.

Hrušovská kamenina, místo učňovských let Oldřicha Barana, na fotografii Jiřiny Javorské z roku 1946 (foto Jiřina Javorská).

Významné události a osobnosti

Do dějin chemické kolonie v Hrušově se zapsala tragédie, ke které došlo 5. 12. 1928. Spor dvou dělníků nastupujících noční směnu v továrně na keramické zboží skončil vraždou a následnou sebevraždou útočníka. Oběti byly převezeny vozidlem Červeného kříže do městské nemocnice v Moravské Ostravě, ovšem na následky těžkého poranění v ranních hodinách následujícího dne zemřely.


V kolonii přirozeně rezonovala sociální otázka, a to i v politicky konfliktních letech protektorátu Čechy a Morava. V odpoledních hodinách 18. 8. 1939 došlo před chemickou továrnou k demonstrativnímu shromáždění asi padesát žen, požadujících okamžité zvýšení mezd. Na pokyn přítomného strážníka se přítomní sice postupně rozešli, přesto incident nezůstal bez následků. Přivolané gestapo společně s německou ochrannou policií zatklo několik dělníků v továrně.


Katastrofální důsledky pro existenci chemické kolonie měla povodeň počátkem července 1997, kdy rozvodněná řeka Ostravice způsobila nenapravitelné majetkové škody a urychlila zánik chemického závodu.


Ze známějších osobností žil v kolonii mezi světovými válkami Kornel Turevič, kovář a dlouholetý předseda Dělnické tělocvičné jednoty Hrušov.

Aktuální stav

Z původní chemické kolonie zůstalo do současné doby dvacet obytných domů, většinou stále sloužících k bydlení. Pouze dva objekty nalezly nové využití k podnikatelským účelům v podobě zřízení Penzionu u Fika a Baru Katakomby, jehož součástí je také sauna. Mimoto se v areálu kolonie nacházejí dva objekty, jež byly součásti původní občanské vybavenosti. V jednom z nich sídlí společnost HPF CleanCat, s. r. o., zabývající se kompletní údržbou budov a revizní činností.

Bývalá dělnická kasárna z roku 1890 v Pláničkově ulici čp. 155 na fotografii ze září 2015 (foto Radomír Seďa).
Objekt v ulici Ke Kamenině čp. 356 na fotografii ze září 2015 (foto Radomír Seďa).
Obytný dům bývalé kolonie chemické továrny z roku 1895 v ulici Ke Kamenině čp. 214 na fotografii ze září 2015 (foto Radomír Seďa).

Prameny a literatura

  • Archiv města Ostravy: Sbírka map a plánů; Sbírka stavebních spisů demolovaných domů, k. ú. Hrušov nad Odrou.
  • Zemský archiv v Opavě: fond Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Praha, závod Ostrava-Hrušov.
  • AMBROS, Milan (ed.): Hrušovské letopisy. Ostrava 1991.
  • BARAN, Oldřich: Nezapomenutelné jsou kaštanové aleje na ulicích. In Martin Jemelka (ed.), Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Repronis 2009, s. 302–303.
  • GROMNICA, Jan: Počátky a fungování První továrny na sodu v Hrušově (1851–1911), In Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 32. Ostrava 2018, s. 298–323.
  • SEĎA, Radomír: Tovární kolonie a Kolonie chemické továrny. In Martin Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků. Ostrava: Ostravská univerzita 2015, s. 117–149.