Pohled do kolonie Na Děkance od jihu (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, č. 24 123; foto Ladislav Štěpánek, 1963).

Na Děkance

Název: Na Děkance, Bořková kolonie
Poloha: Praha-Nusle, „Pankrácký Pentagon“ mezi ulicemi Na Pankráci a Pujmanové
GPS: 50.04993829909936N, 14.435718835378168E
Doba trvání: 1924 – 1963
Stavebník: privátní stavebníci
Počet obyvatel: asi 312 (1956)

Autor článku: David Platil

Prostorové souřadnice

Pražská nouzová kolonie Na Děkance se nacházela na pravém břehu Vltavy na území městské části Nusle . Vznikla v území tehdy nezastavěné Pankrácké pláně v oblasti dnešního tzv. Pankráckého Pentagonu sevřeného ulicemi Na Pankráci, Na Strži, Milevská, Pujmanové a Hvězdova (od východu ve směru hodinových ručiček). Jižně sousedila s další nouzovou kolonií U Družstva Klid . Název kolonie je odvozen od pomístního označení Na Děkance majícího svůj původ v existenci bývalé vinice děkana vyšehradské kapituly , která se nacházela v těchto místech. Až do počátku šedesátých let 20. století se jednalo o předměstskou periferní krajinu , do které se postupně rozšiřovala městská zástavba činžovních domů, ale stále si uchovávala původní zemědělský charakter. Mezi dvěma zmiňovanými nouzovými koloniemi bychom v té době nalezli rozeseté různé další provizorní stavby, zahradnictví, řemeslné dílny, kůlny, konírny, sportoviště apod.

Obyvatelé kolonie U Družstva Klid stejně jako obyvatelé kolonie Na Děkance mohli již v počátcích existence jejich domků využít pro dopravu do centra města tramvajovou trať končící u nedaleké vozovny Pankrác . Tramvajová trať z Nuslí byla do těchto míst prodloužena v roce 1925, o dva roky později byla dokončena výstavba samotné vozovny. Již od roku 1930 byla tato trať navíc prodloužena ulicemi 5. května a Budějovická až na Kačerov směrem k dnešní stejnojmenné stanici metra (trať zanikla v souvislosti s výstavbou metra linky C postupně v letech 1970–1974). Kromě tramvaje mohli obyvatelé těchto kolonií od roku 1949 využít jako alternativní způsob dopravy také trolejbus . Nedaleko jejich domků v místech dnešní křižovatky ulic Na Pankráci a Na Strži existovala až do roku 1967 konečná linek 55 a 61.

Letecký snímek pražské nouzové kolonie Na Děkance z roku 1938: kolonie se nachází v horní části snímku, severně od výrazného osamoceného činžovního domu na adrese U Družstva Klid. Činžovní dům propůjčil název sousední menší kolonii (Archiv leteckých snímků (ortofotomap)): [cit. 2023-10-31]. Dostupné z WWW: app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv.
Letecký snímek pražské nouzové kolonie Na Děkance z roku 1945: kolonie se společně s blízkou kolonií U Družstva Klid nacházela v území s charakterem městské periferie, který si Pankrácká pláň podržela až do šedesátých let 20. století. Nechybějí zahradnictví, dílny a povoznictví (Archiv leteckých snímků (ortofotomap)): [cit. 2023-10-31]. Dostupné z WWW: app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv.
Výřez Orientačního plánu hlavního města Prahy pro lokalitu Pankrácké pláně z roku 1938: kolonie nejsou na plánu zobrazeny, ale vidíme osamocený činžovní dům Družstva Klid jako zárodek plánované a nedokončené regulace Pankrácké pláně. Ulicí Budějovickou vede tramvajová trať na Kačerov (Orientační plán hlavního města Prahy 1938): [cit. 2023-10-31]. Dostupné z WWW: dveprahy.cz.
Letecký snímek pražské nouzové kolonie Na Děkance z roku 1966: vidíme výstavbu sídliště Pankrác a postupnou proměnu původní periferie v integrální součást města. Kolonie již zanikla, vidíme pouze zbytky zahrádek a ostatních drobných provizorních staveb (Archiv leteckých snímků (ortofotomap)): [cit. 2023-10-31]. Dostupné z WWW: app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv.

Stavební vývoj

Nouzová kolonie U Družstva Klid patří k tzv. 1. typu nouzových kolonií, jak jej definovali Ladislav Štěpánek s Vandou Tůmovou. Vznikla na pozemcích, které kolonistům pronajali zemědělec Horký a zahradník Mareš. Ti je rozdělili na velmi malé parcely na ploše asi 10,00 x 13,00 m určené oficiálně pro výstavbu zahradních altánů, které pronajímali za 20 Kč ročně. Kolonisté na nich ovšem začali stavět ilegálně provizorní obytné stavby, většinou jednoduché dřevěné sloupkové konstrukce se vzduchovou mezerou pro udržení tepla. Obvykle se jednalo o jedinou místnost s kuchyňkou. V kolonii se bydlelo i ve dvou vyřazených železničních vagónech. Zprvu zde chyběly řádné cesty a vzhledem k neodborné parcelaci vzniklo mnoho slepých a úzkých ulic.

Podobně jako v dalších pražských nouzových koloniích i zde platila lhůta osmi dnů na opuštění pozemku v případě rozhodnutí Pražské obce o vystěhování a demolici. Později totiž pozemky získala do svého vlastnictví a dále je pronajímala obyvatelům kolonie Na Děkance. Vzhledem ke stísněným podmínkám občas docházelo ke sporům mezi obyvateli o hranice pozemků. Malá rozloha parcel také omezovala jakoukoliv možnost rozšiřování stávajících nouzových staveb, jako se tomu dělo v jiných koloniích, a tak se kolonie dochovala v prakticky nezměněné podobě až do počátku šedesátých let dvacátého století.

Naopak možnost připachtovat si ke své parcele ještě zahrádku od Reitknechtkova statku měla pozitivní vliv na život místních obyvatel. Díky tomu kolonisté rozšířili své pronajaté pozemky směrem na jih. Zahrádky měly vlastní zdroj vody a nebyly ohrazeny ploty, takže tvořily dojem jedné souvislé zahrady. Kolonie zanikla asi v roce 1963, stejně jako sousední kolonie U Družstva Klid, a to v souvislosti s přestavbou celé Pankrácké pláně a vznikem sídliště Pankrác.

Situační plán nouzové kolonie Na Děkance z pera Ladislava Štěpánka s vybranými vyznačenými obytnými objekty (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, sign. 377).
Situační plánek a příčný řez nouzovým domkem v nouzové kolonii Na Děkance čp. 37 z pera Ladislava Štěpánka (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, sign. 777).
Půdorys přízemí a příčný řez nouzovým domkem čp. 46 v nouzové kolonii Na Děkance z pera Ladislava Štěpánka (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, sign. 377)

Populační poměry

Ladislav Štěpánek uvádí, že v kolonii stávalo až 60 domků. Ovšem podle Zápisu ze zasedání rady a pléna NVP v roce 1956 jich bylo prokazatelně mnohem více – až  10 nouzových staveb. Žilo v nich 312 obyvatel. Před rokem 1945 byl tento počet pravděpodobně vyšší, jelikož v domech kolonistů žili také další podnájemníci.

Nouzový domek v kolonii Na Děkance č. 52 (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, č. 24 518; foto Ladislav Štěpánek, 1963).

Okolí kolonie a občanská vybavenost

Nouzová kolonie Na Děkance vznikla uprostřed periferie tehdy ještě nezastavěné Pankrácké pláně. Vybudována byla nedaleko (necelý kilometr) od rozšiřující se městské zástavby v okolí náměstí Hrdinů (během 1. republiky nazývaného Soudní náměstí), kde do roku 1930 končila tramvajová trať. Přímo v kolonii se nevytvořila občanská vybavenost, obyvatelé docházeli nebo dojížděli nakupovat do jiných částí města.

V oblasti Pankráce, Nuslí, Krče, Podolí a Braníka, která byla až do počátku šedesátých let z velké části nezastavěná, vzniklo v meziválečném období relativně velké množství nouzových osad, mezi něž kolonie Na Děkance patřila. K jejím nejbližším sousedkám můžeme řadit nedalekou kolonii U Družstva Klid (asi 200 m jižně) a krčskou kolonii Na Dlouhé cestě. V okolí obou kolonií se nacházela zahradnictví a také povoznictví s ohradami pro koně, která propojovala tyto osady v jeden souvislý územní celek.

Zpočátku v kolonii Na Děkance chyběl jakýkoliv zdroj vody, kterou Pražská obec dovážela ve voznicích. Nejspíše až v roce 1927 zde nechala zřídit vodovodní stojan. Stejně tak až do období Protektorátu chybělo připojení na elektrickou rozvodnou síť. Každý z kolonistů měl vlastní žumpu, jejíž obsah používal jako hnojivo na svou zahradu. Kanalizace nebyla do kolonie nikdy zavedena. Drtivou většinu úprav v kolonii zajišťovali obyvatelé svépomocí. Pražská obec domy chápala jako nepovolené stavby, a proto do nich neinvestovala.

Bouraný domek v kolonii Na Děkance č. 81: zbytek obvodové zdi (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, č. 24 514; foto Ladislav Štěpánek, 1963).
Demolice v kolonii Na Děkance (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, č. 24 515; foto Ladislav Štěpánek, 1963).

Společenský, spolkový a politický život

Podobně jako v blízkých nouzových koloniích nacházejících se v oblasti Pankrácké pláně a Krče (U Družstva Klid a Na Dlouhé Cestě) se ani v kolonii Na Děkance nerozvinul samostatný společenský, spolkový nebo politický život. Ladislav Štěpánek si to vysvětloval tím, že se tyto kolonie nacházely velmi blízko městské zástavby, a navíc se nejednalo o velké územní celky, aby mohly vzniknout podmínky pro rozvoj těchto segmentů společenského života. Obyvatelé kolonie U Družstva Klid se v tomto směru realizovali jinde než v místě svého bydliště. Alespoň v počátcích kolonie (asi po roce 1928) dohlížel na klid a bezpečnost místní Pořádkový výbor, který zanikl někdy před druhou světovou válkou. Kolonie neměla jednotné politické zastoupení ani žádným způsobem nespolupracovala se sousedními koloniemi. Největší vliv zde měla komunistická strana.

Vagónový dům v kolonii Na Děkance č. 50 (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko vědeckých informací: Osobní fond Ladislava Štěpánka, č. 24 517; foto Ladislav Štěpánek, 1963).

Aktuální stav

Území Pankráckého pentagonu prošlo v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století obrovskou proměnou, která natrvalo změnila ráz této původně periferní předměstské krajiny. Původní nouzové stavby vzaly za své zkraje šedesátých let a dnes po nich nenalezneme prakticky žádné stopy. V současnosti na jejich místě nalezneme od východu obchodní centrum Arkády Pankrác a dále nejvyšší budou v Praze a druhou nejvyšší budovu v Česku City Tower, která byla stavěna v letech 1983–1993, původně jako nové sídlo Československého rozhlasu. Část původního území kolonie zabírá menší kancelářská budova na adrese Pujmanové 1753 a také park Na Pankráci (Centrální park Pankrác).

Letecký snímek z roku 2022: velkou část původního území kolonie Na Děkance zabírá obchodní centrum Arkády Pankrác (Archiv leteckých snímků (ortofotomap)): [cit. 2023-10-31]. Dostupné z WWW: app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv.
Bílá kancelářská budova po levé straně fotografie na adrese Pujmanové 1753 zabírá místo bývalé nouzové kolonie, za ní stojí nejvyšší budova v Praze City Tower; pohled na východ od parku Na Pankráci, kde býval západní konec kolonie: fotografie z října 2023 (foto David Platil).
Opět pohled na východ směrem k obchodnímu centru Arkády Pankrác a stanici metra Pankrác. V těchto místech stávaly nouzové domky: fotografie z října 2023 (foto David Platil).
Opačný pohled na západ před budovou City Tower. Na místě původních nouzových domků nalezneme jedno z důležitých obchodních a komerčních center v Praze: fotografie z října 2023 (foto David Platil).
Fotografie přibližně ze stejného místa. Obchodní centrum Arkády Pankrác, jehož plocha dnes zabírá velkou část původního území nouzové kolonie Na Děkance: fotografie z října 2023 (foto David Platil).

Prameny a literatura

 • Archiv DIAMO: fond Zvěřinovo kamenouhelné těžařstvo v Moravské Ostravě.
 • Archiv města Ostravy: fond Župa divadelních ochotníků.
 • Archiv OKD, a. s.: fond Ostravské kamenouhelné doly a koksovna Jana Wilczka.
 • Státní okresní archiv Frýdek-Místek: fondy Berní správa Frýdek a Okresní úřad Frýdek.
 • Státní okresní archiv Karviná: fond Okresní úřad Fryštát.
 • Zemský archiv v Opavě: fond Policejní ředitelství Moravská Ostrava, Spolkové oddělení.
 • Die Gross-Industrie Oesterreichs: Festgabe zum glorreichen fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläum Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I dargebracht von den Industriellen Oesterreichs. Wien 1898.
 • Gutachten über den Schätzwerth der Kuxe der Zwierzina’schen Steinkohlen-Gewerkschaft in Mährisch-Ostrau. [Ostrava 1894].
 • Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru I. Moravská Ostrava 1929.
 • KRAVČÍKOVÁ, Agáta: Pomník Františka Sokola-Tůmy ve Zvěřinské kolonii jako projev integrace místních hornických obyvatel do veřejného života ve městě a regionu. In Andrea Kozlová – Martina Šimíková (eds.), Kreativní město: kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. Ostrava: Ostravská univerzita 2016, s. 97−110.
 • Monographie des Ostrau-karwiner Steinkohlenrevieres:bearbeitet und herausegegeben vom Berg- und Hüttenmänischen Vereine in Mähr. Ostrau. Těšín: K. K. Hofbuchhandlung Karl Prochaska 1885.
 • ROHEL, Jan [ed.]: Hornická ročenka 1947. Ostrava 1947.
 • ŠEBESTOVÁ Agáta: Kolonie Zvěřina. In Martin Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava: Ostravská univerzita 2012, s. 642−675.