Pod Hruškou

Název: Pod Hruškou
Poloha: Karviná-Doly, Slepá ulice
GPS: 49.8305636N, 18.4930708E
Doba trvání: [1896]−1990
Stavebník: Těšínská komora
Počet obyvatel: 94 (1921)

Autor článku: Agáta Kravčíková

Vodní plocha vznikla nedaleko kolonie Pod Hruškou nejpozději na počátku 20. století (foto Agáta Kravčíková, březen 2022).
Dvě těžní věže, strojovna a kompresorovna dolu Gabriela mají od roku 1997 status kulturní památky (foto Agáta Kravčíková, březen 2022).

Prostorové souřadnice

Dobovou literaturou (T. Myslivec, F. Šlachta) nebyla osada Pod Hruškou nikdy přesně lokalizována. Oba autoři kolonii popsali jako soubor tří dělnických domů, které byly určeny k ubytování rodin zaměstnanců dolu Gabriela v Karviné (dnes městská část Karviná-Doly). Této charakteristice nejlépe odpovídá řada tří přízemních staveb čp. 578−579 a 635, nacházejících se podél západní strany ulice, jež byla během druhé světové války pojmenována Schichtmeisterweg (Šichtmistrova ulice) a ve druhé polovině 20. století nesla název Slepá.


Investorem výstavby byla Těšínská komora, která byla v roce 1906 transformována v Rakouskou báňskou a hutní společnost. Kolonie se nacházela asi 100 m jižně od těžební jámy Gabriela a asi v téže vzdálenosti východním směrem od větrní jámy Gabriela. Na dohled od kolonie procházela lanovka převážející vydolované uhlí z jámy Gabriela do centrální třídírny uhlí Báňské a hutní společnosti, jež vznikla ve třicátých letech minulého století.

Stavební vývoj

Informace o době vzniku osady Pod Hruškou se různí. Theodor Myslivec a Fridolín Šlachta kolonii shodně datovali rokem 1896, avšak domy čp. 578−579 byly již v roce 1894 nahlášeny Berní správě Fryštát za účelem vyměření domovní daně. Vlastník budov finanční úřad informoval, že dané objekty byly kolaudovány o rok dříve. Odlišné informace uvádí také bytový inventář, jejž si v roce 1937 zpracovala správa dolu Gabriela a v němž je uvedeno, že domy čp. 578−579 vznikly v roce 1896 a dům čp. 635 byl dokončen v roce 1897.


Trojice domů vznikla podle typového projektu, který Těšínská komora uplatnila také v jiných částech obce (kolonie Lesní, Rajkova a U závodní nemocnice. V každém domě bylo umístěno šest bytů o dispozici 1 + 1 se spíží o celkové výměře obytné plochy nepřesahující 30 m2.


Důvodem pro demolici objektů byla silná intenzita poddolování, které probíhalo pod celou oblastí staré Karviné. Jednotlivé stavby byly rušeny postupně – dům čp. 578 byl zbourán v roce 1978, objekt čp. 579 v roce 1988, a konečně dům čp. 635 v roce 1990. Šetření, které na domě čp. 635 provedl referent stavebního odboru MNV Karviná v roce 1989, konstatovalo, že se stavba v posledních letech sesunula o 3 m a do roku 1995 byl předpokládán pokles o další metr.

Populační poměry

Během sčítání lidu v roce 1921 bylo v osadě Pod Hruškou 94 přítomných osob, konkrétně 47 mužů a 47 žen. Třetinu obyvatel (32 osob) tvořily děti do 15 let. Ekonomicky aktivní členové domácností (24 mužů a jedna žena) pracovali v dole Gabriela. Zmíněná žena byla zaměstnána jako povrchová dělnice.


V kolonii žilo minimum osob narozených mimo oblast Těšínského Slezska. Pouze 6 osob pocházelo z Haliče a jedna osoba se do obce přistěhovala z Uher. Více než polovina přítomných (53 osob) měla rodiště přímo na území obce Karviná, anebo v nejužším okolí v rámci soudního okresu Fryštát (22 osob).


Národnostně byla kolonie obývána 65 Poláky, 18 Čechy, 5 Šlonzáky, 5 Němci a jednou osobou, která uvedla moravskou národnost. Co se týče náboženského vyznání, měli v kolonii převahu římští katolíci (87 osob). Kromě nich žilo v lokalitě sedm evangelíků augsburského vyznání.

Bývalá ulice Slepá, vedoucí směrem od dolu Gabriela ke kolonii Pod Hruškou (foto Agáta Kravčíková, březen 2022).
Dvě těžní věže, strojovna a kompresorovna dolu Gabriela mají od roku 1997 status kulturní památky (foto Agáta Kravčíková, březen 2022).

Okolí kolonie a občanská vybavenost

Osada Pod Hruškou vyrostla v méně frekventované části obce Karviná a pro svou nepatrnou velikost nebyla ani lákadlem k provozu živností. Obchody, hostinec, lékařskou péči či mateřskou školu mohli obyvatelé lokality nalézt v okruhu jednoho kilometru v okolí kolonií Rajkova a U Závodní nemocnice, které byly snadno dostupné po ulici Slezské.

Aktuální stav

Část ulice Slepé v minulosti zanikla a místo, kde se nacházela kolonie Pod Hruškou, je v současnosti přístupné velmi složitě. Terén je zarostlý náletovými dřevinami. Nedaleko se však stále nachází těžní věž památkově chráněného dolu Gabriela.

Okolí dolu Gabriela po ukončení provozu v roce 2000 (video Agáta Kravčíková, březen 2022).

Prameny a literatura

  • Archiv DIAMO: fond Báňská a hutní společnost – důl Gabriela.
  • Státní okresní archiv Karviná: fondy Berní správa Fryštát a Okresní úřad Fryštát.
  • KRAVČÍKOVÁ Agáta: Osada Pod Hruškou. In Radim Kravčík (ed.), Karvinské hornické kolonie. Karviná: Statutární město Karviná 2018, s. 48−53.
  • MYSLIVEC Theodor: Bytová péče a jiná blahobytná zařízení ostravsko-karvinského revíru. In Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru I. Moravská Ostrava: Ředitelská konference ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru 1929, s. 342.
  • ŠLACHTA Fridolín: Dějiny hornického města Karvinné. Český Těšín: Fridolín Šlachta 1937, s. 125.