O projektu

Tematický webový portál Dělnické kolonie je platformou odborného zpracování a popularizace dělnických kolonií a dalších forem sociálního bydlení v českých zemích, které byly budovány v manufakturní a průmyslové éře státem, vrchností, podniky, obcemi, družstvy či jednotlivci pro pracující ve výrobě.

Za svůj vznik vděčí dělnické kolonie průmyslové revoluci a historickým procesům industrializace, urbanizace a pracovních migrací, které přepsaly sídelní mapu českých zemí a daly vzniknout stovkám zaměstnaneckých sídlišť. Vysoká míra industrializace českých zemí koresponduje s rozšířením dělnických kolonií v podstatě na území celého státu, v čele s velkými a průmyslovými městy a průmyslovými aglomeracemi.

Webový portál Dělnické kolonie mapuje a prezentuje protokolonie, dělnické kolonie, nouzové kolonie a sociální bydlení pracujících jako specifické entity urbanistické, stavebně-architektonické, demografické, sociální či kulturní. Věnuje pozornost jejich specifickým životním podmínkám a reprezentantům lokální a regionální kultury pracujících. Centrem webového portálu je interaktivní mapa dělnických kolonií v České republice, jejímž cílem je umístit domácí příklady sociálního bydlení pracujících na mapě industrializovaného světa. Dělnické kolonie totiž nevznikaly jen v průmyslových regionech Evropy a Severní Ameriky, ale všude tam, kde byly práce, bydlení a lidská každodennost přetvořeny nástupem průmyslové revoluce a etablováním industriální společnosti.

Jednotlivé lokality jsou prezentovány ve svých geografických, prostorových, urbánních, architektonických, populačních, sociálních a kulturních souřadnicích, čemuž odpovídá struktura konkrétních místopisných hesel. Důležitou součástí webového portálu je dobová a soudobá obrazová dokumentace, která zachycuje historickou a aktuální podobu popisovaných lokalit.

Autory a autorkami hesel jsou badatelé se znalostí problematiky regionálních dějin, dějin průmyslu, sociálních dějin či urbánních dějin a dějin bydlení. Webový portál je ale určen všem zájemcům o dějiny, zvláště dějiny měst, dělnictva, každodennosti a kultury pracujících v (post)industriální společnosti. Proto jsou vítáni autoři hesel z řad poučené a zainteresované veřejnosti.

První verze webového portálu Dělnické kolonie byla zprovozněna v květnu 2022. Webový portál je realizován z prostředků výzkumného programu AV ČR Strategie AV21 – Město jako laboratoř změny (stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život), a to na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími partnerskými subjekty.