Železniční
úřednická a dělnická kolonie v Nymburce

Název: Železniční úřednická a dělnická kolonie v Nymburce, Nymburská železničářská kolonie, Rudolfovo předměstí
Poloha: západně od železniční stanice Nymburk hlavní nádraží mezi Boleslavskou a Palackého třídou, ulicemi Nádražní a V Kolonii (Stará kolonie) a V Kolonii a Husova (Nová kolonie)
GPS: 50.193233, 15.040453
Doba trvání: 1870 – dosud
Stavebník: Rakouská severozápadní dráha (Österreichische Nordwestbahn, ÖNWB)
Počet obyvatel: 1146 osob bez rodinných příslušníků (1903)
Spolky: SK Železničáři
Události a osobnosti: Carl Schlimp, Camillo Sitte, Konrad Wilhelm Hellwag, Otakar Rykr, Rudolf Bechyně, Jan Seidel; lokomotiva U 37.008

Autor článku: Pavel Fojtík

Ilustrační nákres kolonie v Nymburce: autor kresby Ing. arch. Jaroslav Staněk (Nymburk – královské město na Labi, s. 132).
Letecký snímek tzv. Nové kolonie z roku 1989 (Polabské muzeum).
Pohled od východu na tzv. Novou kolonii – deset přízemních čtyřdomků a navazující činžovní domy: sedmdesátá léta 20. století (Polabské muzeum).

Prostorové souřadnice

Železniční úřednickou a dělnickou kolonií v Nymburce je myšlen soubor obytných domů, veřejných budov a parků ležící západně od nymburského hlavního nádraží mezi dnešní Boleslavskou a Palackého třídou, ulicemi Nádražní a V Kolonii (Stará kolonie) a ulicemi V Kolonii a Husova (Nová kolonie). Kolonie se nachází jižně od kolejiště západní části osobního nádraží Nymburk hlavní nádraží. Nejlépe zachované objekty a sídelní bloky nalezneme mezi ulicemi Palackého, Školní a V Kolonii (patrové Schlimpovy domy) a mezi ulicemi Hálkova, Husova, 2. května a V Kolonii (přízemní čtyřdomky).

Celková obytná kapacita zaměstnaneckého sídliště (včetně Nové kolonie) čítala 350 bytových jednotek, z nichž každá měla bezprostřední výhled do zahradního nebo parkového prostředí. Bydlení v zeleni bylo výchozím požadavkem projektantů. Věděli, že veřejná zeleň bude jedinou prevencí proti zatěžujícímu provozu a hluku dílen a výtopen ze sousedství. Naprosto převratná byla koncepce a výstavba železniční kolonie v Nymburce jako zahradního města, které svými pravoúhlými ulicemi, stromořadími, zahradami a parkovým náměstím v českých zemích dlouho nemělo obdoby.

Kolonie byla téměř samostatně fungující zaměstnaneckou osadou plánovitě založenou a vystavěnou pro pracovníky všech provozů Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) v Nymburce. Rakouská severozápadní dráha byla privátní železniční společností, jejíž dopravní síť se nacházela na území českých a rakouských zemí. Za dobu své existence v letech 1869–1909 firma vybudovala 1398 km železničních tratí. Jednalo se tak o jednu z největších dopravních společností v rakousko-uherské monarchii.

Plán železniční kolonie v Nymburce kreslený podle stavu v roce 1885 (Polabské muzeum).
Kreslený plán kolonie rozšířené o tzv. Novou kolonii a nouzovou kolonii dřevěných domů: stav po roce 1920 (Polabské muzeum).

Stavební vývoj

V roce 1870 zprovoznila Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) trať z Kolína přes Nymburk do Mladé Boleslavi. O tři léta později ji rozšířilo spojení přes Lysou nad Labem do Prahy. Podle představ stavebního ředitele ÖNWB Konrada Wilhelma Hellwaga (1827–1882), se od počátku počítalo s Nymburkem jako s významnou železniční stanicí (1870), doplněnou velkými dílnami (1874) a výtopnou (1875). Proto nechala společnost postavit jihozápadně od nádraží (dnes Nymburk hlavní nádraží) kolonii úřednických a dělnických domů. Jelikož mezi městem a nádražím stále zůstával nezastavěný prostor, začalo se této zprvu prostorově odloučené lokalitě říkat kolonie.

Autorem urbanistického řešení nebyl nikdo menší než významný architekt Camillo Sitte (1843–1903). Objekty projektoval hlavní architekt společnosti Carl Schlimp (1834–1901), podle jehož návrhu byly postaveny i výpravní budovy nejvýznamnějších stanic dráhy v Čechách (Praha-Těšnov a Děčín východ). V roce 1873 vystřídal Carla Schlimpa v pozici hlavního projektanta ÖNWB rakouský architekt Rudolf Frey, který je podepsán pod většinou stavebních plánů budov v Nymburce. Poslední objekt čp. 469 architekta W. Hakeneggera přibyl v roce 1886. Kolonie dostala do vínku podobu moderně uspořádaného zahradního města.

Úhrnem bylo v Nymburce postaveno během pěti let 30 budov jednotného stavebního řešení v deseti různých účelových variantách. Vlastní realizace se chopil stavební podnikatel Carl Schlimp poté, co odešel v roce 1873 z pozice přednosty oddělení pozemních staveb. Schlimp vystavěl celou kolonii, a dokonce si mimo kolonii postavil i vlastní nymburský dům. Vybudoval si i vlastní cihelnu, aby výstavba probíhala co nejrychleji. Postaveno bylo 17 malých dělnických domků o 64 bytech čp. 370–377, 383–389, 402 a 403 (tzv. Malá dílenská nebo také Nízká kolonie), osm velkých dvoupodlažních bytových bloků pro turnusové zaměstnance (čtyři bloky s dvěma čísly popisnými čp. 378–381, čtyři bloky s třemi čísly popisnými čp. 390–401) a pět dvoupodlažních úřednických domů v ulicích Kolonie čp. 405 a 412, Školní čp. 406, Palackého třída čp. 407 a Zámečnická čp. 411. Dílenští zaměstnanci bydleli samostatně v příznačně pojmenovaných ulicích Lakýrnická, Dílenská a Zámečnická. Zejména ulice Lakýrnická (dnes V Kolonii) byla páteří staré kolonie a nejfrekventovanější komunikací zaměstnanecké čtvrti. Tudy vedly cesty za nákupy, do prádelny či k lékaři, do školy i do služby na nádraží.

Když byla železniční kolonie 10. 5. 1881 přejmenována na Rudolfovo předměstí, a to na počest sňatku korunního prince Rudolfa Habsburského s belgickou princeznou Štěpánkou (pojmenování se nakonec neujalo), zdálo se, že dalšímu rozšiřování kolonie v režii ÖNWB nic nestojí v cestě. Ve skutečnosti byl až do konce rakousko-uherské monarchie přistavěn pouze dům čp. 469 na rohu ulic Palackého a V Kolonii. Sloužil přednostovi a náměstkovi dílen (dnes zde sídlí ředitelství speciální základní školy). Z původních projektových plánů nebyla realizována ani nemocnice a kostel, ani škola, po nichž zbyly pouze názvy ulic (Školní; Kostelní, dnes Kotlářská; Nemocniční, dnes U Prádelny). Z nejasných důvodů finančních (a možná i politických) nedošlo ani k výstavbě všech plánovaných obytných domů v místech dnešního Parku Ing. Wilhelma Hellwaga). Financování výstavby bylo totiž zajištěno pouze z penzijního fondu definitivních zaměstnanců ÖNWB, do něhož společnost přispívala rovným dílem jako zaměstnanci.

Ke kolonii se totiž rychlým tempem přibližovala výstavba města Nymburka, které bránilo vzniku samostatné, natož samosprávné železniční čtvrti, navíc v německém duchu. V roce 1897 město dokonce od dráhy koupilo pozemky a začalo s výstavbou tolik potřebné veřejné obecné školy a reálky (dnes gymnázia) v Komenského ulici, pro školáky zejména z železničářských rodin. Původně zde byl plánován kostel pro obyvatele kolonie, nakonec se však dráha spokojila pouze s velikou školní kaplí v areálu reálky (dnes tělocvična v areálu gymnázia Bohumila Hrabala).

Zestátnění železnic v roce 1909 oslabilo vliv ÖNWB v Nymburce. Dráha si sice i nadále uchovávala odstup od městské samosprávy, vliv města však rostl, definitivně po vzniku Československa. Na počátku první republiky byla realizována výstavba Nové kolonie sahající od Boleslavské ulice východním směrem do prostoru vklíněného mezi ulicemi V Kolonii a Husova. Nová kolonie, jíž se také říkalo Vysoká, Betonová či Zděná, zahrnovala tři mohutné činžovní domy čp. 993–994, 1010–1012 a 1015–1016, situované do podkovy a dokončené v roce 1920. Současně bylo v široké aleji postaveno deset přízemních domků čp. 983–992 (1919) se zajímavě klenutým loubím, jimž se říkalo čtyřdomky, protože byly koncipovány pro čtyři rodiny, s vlastním vchodem a zahrádkou v protilehlých stranách objektu. Celkově tak bylo počátkem dvacátých let předáno do užívání 114 nových bytových jednotek. Nová kolonie měla ve svém středu opět velké parkové a zahradní náměstí s cestičkami a lavičkami (dnes Park V Kolonii).

Kolem roku 1921 byly mezi prádelnou a ulicí V Kolonii (Lakýrnická) adaptovány na ubytovny (nocležna, kasárna) pro jízdní personál dva domy čp. 1037 a 1040. Jednalo se o dva přízemní objekty o 60 místnostech pro 200–250 osob, které v Nymburce povinně odpočívaly. Budovy byly postaveny na půdorysu ve tvaru písmene L, později byly propojeny do jednoho souvislého bloku ve tvaru písmene U.

Prostorové expanzi Nové (Betonové) kolonie dlouho bránila tzv. Dřevěná kolonie. Jednalo se vlastně o krátkodobé nouzové ubytování vzniklé v důsledku válečného nedostatku dostupného bydlení. Údajně mělo jít o pozůstatky válečného lazaretu z roku 1916. Skupině 15 dřevěných domků se také říkalo „théráky“, což byla narážka na použité dřevěné konstrukce napuštěné dehtem (thérem). Každý domek měl vyšší zděný komín, všechny domky byly umístěny uprostřed škvárového terénu. Časem byl každý domek obrostlý plevelem, pronikajícím sem z okrajových palouků a mezí. Po válce měla být dřevěná kolonie zbourána, ale i přes ostrou kritiku hygienických poměrů setrvala až do roku 1931, kdy se obyvatelé z nuzných domků vystěhovali. Teprve v roce 1933 bylo přistoupeno k jejich zbourání. Následně zde vyrostlo železničářské fotbalové hřiště (hokejové kluziště).

Již v roce 1926 byla v kolonii zprovozněna malá ambulance s roentgenem, horským sluníčkem a pracovištěm zubního lékaře. Vodovod byl do kolonie zaveden v roce 1910 a elektrické osvětlení ulic nainstalováno v roce 1917.

Po roce 1945 byla kolonie kapacitně opět rozšířena. V roce 1950 byly zkolaudovány čtyři velké činžovní bloky v Boleslavské třídě čp. 1752–1754 a 1836. Do bytového fondu tak nově přibylo 30 bytových jednotek. Dohodou mezi drahou a Městským národním výborem v Nymburce došlo k 1. 1. 1961 k převedení celé kolonie do řízení Domovní správy Městského národního výboru Nymburk. Zrušení poslední vazby mezi drahou a nymburskou železniční kolonií předznamenalo její pozvolný zánik.

Poté se vývojový trend obrátil. Jestliže se kolonie doposud převážně rozšiřovala, od sedmdesátých let byly obytné budovy postupně demolovány a nahrazovány novostavbami. V roce 1972 započala demolice tzv. Nízké kolonie. V roce 2006 byl zbourán i poslední z osmi velkých jednoposchoďových bytových bloků naproti čtyřdomkům Nové kolonie. Od roku 2000 až dosud (2022) dochází k zastavování bývalého prostoru novými bytovými, ale i veřejnými budovami (Úřad práce, Státní správa sociálního zabezpečení). V současnosti je dokončován developerský projekt Nová Kolonie se třemi čtyřpatrovými bytovými domy.

„Mezi železnicí a obcemi vzniká velmi široký vztah. Drážní zástavba byla jistě jedním ze společných zájmů obou partnerů – hlavně zástavba bytová. Tam, kde se železniční provoz dostal do městských center, byly potíže a starosti na obou stranách. Prostorová těsnost zpravidla omezovala možnost nové, stylově čisté a odvážné výstavby. Naštěstí se železnice většinou usadila na městských perifériích. Tam si mohla také více dovolit a málokdy to bylo v neprospěch města. A tam, kde byl stavební počin spojen s domyšlenou koncepcí a perspektivní velkorysostí, tam byl dán základ významného pokroku. Objevuje se první výstavba sídlištního typu. Nejprve činžovní domy, někde celé bloky či ulice, ale i kolonie. To byla pro mnohé možnost zcela jiného, novějšího bydlení, ale i života.“ (HRABÁNEK, Nymburská železniční kolonie, s. 57)

Stavební dokumentace úřednických domů pro železniční kolonii v Nymburce: autor Rudolf Frey (Polabské muzeum).
Historický snímek obytných domů v ulici V Kolonii z roku 1961: v popředí inspektorský dům pohledem od východu (Polabské muzeum).
Dělnický čtyřdomek v Dělnické ulici čp. 402 pohledem od západu: sedmdesátá léta 20. století (Polabské muzeum).
Dřevěná nouzová kolonie na fotografii z doby kolem roku 1925 (Polabské muzeum).
Dřevěná nouzová kolonie na fotografii z doby kolem roku 1925 (Polabské muzeum).
Nové domy v Boleslavské třídě čp. 1752–1754 na fotografii z roku 1955 (Polabské muzeum).

Populační poměry

V letech 1872–1961 bylo v areálu nymburské železniční kolonie vybudováno 350 bytových jednotek. V průběhu desetiletí byl stavební a populační růst kolonie provázán s výstavbou a rozšiřováním velkých dílen ÖNWB, o jejichž vybudování právě v Nymburce se zasadil Konrad Wilhelm Hellwag. Krátce po zahájení provozu s kapacitou 20 lokomotiv a 60 železničních vozů pracovalo v dílnách 170 dělníků. Další údaje máme například z roku 1913, kdy dílny zaměstnávaly 28 úředníků, 22 podúředníků, 22 služebníků a 773 dělníků. K roku 1933 existuje údaj o poklesu stavu zaměstnanců z úsporných důvodů z původních 1616 v roce 1929 na 1200 pracujících. V roce 1947 dílny vykázaly 1761 zaměstnanců a 140 učňů, v roce 1989 v dílnách pracovalo 1683 osob. V roce 2020 v nástupnické firmě Nymwag CS pracovalo kolem 350 zaměstnanců.

Nymburská kolonie poskytovala zprvu ubytování velké většině místních drážních zaměstnanců. S rostoucím počtem pracujících vznikaly celé nové městské čtvrti plné železničních zaměstnanců. Ty však již byly budovány mimo vlastní kolonii. Přímo ukázkovým příkladem je městská část Habeš, jejíž název rovněž odkazuje na „kolonizační“ původ lokality. Železniční zaměstnanci ovšem nebydleli jen v Nymburce, ale stavěli své domky rovněž v okolních obcích, například v Drahelicích, Kamenném Zboží, Všechlapech či Kovansku.

Samostatné statistiky obyvatel nebyly pro kolonii vyhotovovány. Od osmdesátých let 19. století byla kolonie považovaná za integrální součást města, a nebyl zde tudíž důvod vnímat ji jako samostatnou městskou čtvrť. Pouze pro rok 1903 je v literatuře uváděn počet ubytovaných drážních zaměstnanců 1146 osob, a to bez rodinných příslušníků. Město Nymburk mělo v uvedené době přibližně 8000 obyvatel, z nichž přinejmenším 14 % žilo v nymburské železniční kolonii.

„Železnice byla ve všech svých dobách plna lidí. Především těch, jimž slouží, cestujících, pro něž byla jako hromadný dopravní prostředek službou v nejširším slova smyslu demokratizující. Cestující, tento bezbřehý a všudepřítomný temperament našich tratí, budou z hlediska jakéhokoli historického zhodnocování pro svou anonymitu jen opět záležitostí více méně statistickou. Jim v protipólu budou vždycky stát zcela adresní pracovníci dopravy – železničáři. Být železničářem nebylo nikdy lehké a jednoduché, jak se na první pohled zdává. Služba plná rizika a nepohodlí – nebylo dříve vzácností turnusové uspořádání 24 hodin služby – 24 hodin volna, po případě i tři dny mimo domov u strojního personálu (když např. jezdily strojní nymburské čety až do Králík – Dolní Lipky). Přitom služby železničářů, ale i jejich rodinný život byly příliš málo atraktivní, než aby se staly předmětem hlubšího zájmu např. historické literatury apod.“ (HRABÁNEK, Nymburská železniční kolonie, s. 55)

Obyvatelé kolonie při práci na fotografii ze sedmdesátých let 20. století (Polabské muzeum).
Kasárna jízdního personálu v ulici V Kolonii na nedatované fotografii z druhé poloviny 20. století (Polabské muzeum).

Okolí kolonie a občanská vybavenost

Srdcem zaměstnanecké kolonie nebylo železniční nádraží, jak by se mohlo jevit, ale Dopravní inspektorát ÖNWB z roku 1875 v Nádražní ulici čp. 382, který si dodnes uchoval původní konskripční číslo. Budova vévodila celé kolonii. Z jejích oken byla kolonie přehlédnutelná jako na dlani. Vlastní objekt byl postaven ve střízlivém a účelném architektonickém řešení. Svým dlouhým průčelím byl orientován k nádražnímu kolejišti. Takřka jedno století byl dopravní inspektorát nejvýznamnějším úřadem v Nymburce, z něhož bylo kontrolováno 290 kilometrů tratí s 29 železničními stanicemi.

K budově inspektorátu přiléhal promenádní park, určený pro pořádání slavností s plánovaným, ale nikdy nerealizovaným pomníkem císaře Františka Josefa I. Na místě zamýšleného pomníku byl snad později vybudován altán. Park spojoval svým širokým zeleným pásem inspektorské domy s budovou Dopravního inspektorátu. Vedle něj přes inspektorátní zahradu byla postavena další dodnes stojící budova – prádelna v Zámečnické ulici čp. 410. Kolem ní bydlely v tzv. Nízké kolonii rodiny jízdního personálu. Velké dvoupodlažní osmibytové bloky byly záměrně orientovány na opačnou stranu od hlučného provozu na kolejišti, aby měli zaměstnanci klid před službou.

Nejnavštěvovanější zařízení občanské vybavenosti bylo umístěno na protilehlém konci kolonie směrem od inspektorských domů a nádraží. Jednalo se o železniční konzum, k němuž se sbíhaly neviditelné cesty okolních přízemních domků. Kolem konzumu ležel střed všeho života v kolonii. Konzum v Zámečnické ulici čp. 409, který byl filiálkou vídeňského velkoobchodu potravin určeného výhradně železničním zaměstnancům, byl pomyslnou svatyní nymburské železniční kolonie. Železničáři zde mohli výhodně nakoupit a v případě nedostatku financí využít nákup „na knížku“ (nákup na dluh byl zákazníkům odečten z následující výplaty). Vysoký dům s klenutými okny a širokým schodištěm do prostorného krámu nesl až do roku 1918 nad vchodem německý nápis „Lebensmittel-Magazin für Bedienstete der ÖNWB“ (Konzum potravin pro zaměstnance ÖNWB). Po vzniku Československa převzalo konzum Spotřební družstvo železničářů, jehož ředitelství v Nymburce dokonce sídlilo. Spravovalo 25 poboček od Havlíčkova Brodu až po Turnov, Polubný a Mladou Boleslav. Je neuvěřitelné, že dům dodnes slouží svému původnímu účelu. Je zde totiž prodejna potravin COOP.

Konzumním dvorem se dalo projít do německé školy v Nádražní ulici čp. 408. Vznik školy v roce 1880 se stal předmětem živého sporu mezi městem a dráhou. Město Nymburk odmítalo německou školu na svém území a v roce 1882 urychleně postavilo novou českou školu v centru města pro děti českých železničářů (dnes Základní škola v Tyršově ulici). Soukromá německá škola provozovaná německým školským spolkem (Schulverein) existovala až do roku 1918. Po válce zde ještě dlouhá léta působily dvě školní třídy, které byly součástí obecné školy v ulici Komenského.

Vedle konzumu stála velká drážní hospoda (později přeměněná na školu), za rohem místní ordinace a kolem konzumního skladiště ohrada s pavilonem pana budovního. Odtud byl jen skok přes koleje (dnes přes železniční nadjezd) do dílen. Pro větší dílenské děti tudy vedla nejkratší cesta do přírody, zatímco malé děti si hrály na pískovištích v parcích. Dodnes se pro tuto lokalitu udržel název Žabikuňk, což je místo pod velelibským viaduktem – romantické závětří kolínského mládí. Na palouk před konzumem pravidelně přijížděly kolotoče a houpačky. Stála zde i aréna pro zápasnické a boxerské souboje.

„Konzum byl nymburským obchodníkům a živnostníkům trnem v oku. Obrovský podnik, jakým konzum byl, opatřoval zaměstnance veškerých tratí bývalé severozápadní a jihoněmecké spojovací dráhy všemi životními potřebami, používaje výhod volné přepravy zboží. Obyvatelé kolonie nemuseli vyjít takřka vůbec do města, mléko (do konzumu) přivezly mlékařky, pečivo pekaři a předem objednané maso roznášeli řezničtí tovaryši na lískách, balancující jimi na hlavách. Pouze zeleninu a máslo bylo nutné kupovat na trzích ve městě. Vinný ocet rozváželi a rozprodávali italští octáři, čepujíce jej odběratelům z plochých soudků do přinesených nádob.“ (RYKR, Vzpomínám na Nymburk, s. 93)

Dopravní inspektorát na fotografii z roku 1987 (Polabské muzeum).
Dnešní podoba dopravního inspektorátu (foto Pavel Fojtík).
Dnešní podoba školy a konzumu (foto Pavel Fojtík).
Současná podoba železničního konzumu (foto Pavel Fojtík).
Prádelna po rekonstrukci na fotografii z roku 2008 (foto Jan Řehounek).

Společenský, spolkový a politický život

Centrem společenského života byla drážní hospoda. Na zahradě hostince nazvaného Club (stával v Boleslavské ulici) byl zřízen na svou dobu velmi atraktivní kuželník – jeho dráha byla již v roce 1876 projektována zároveň se stavbou kolonie. Hostinské místnosti byly přísně sociálně stratifikovány: Club byl určen úředníkům, v další místnosti měli zázemí podúředníci a třetí místnost patřila zřízencům. Kolem roku 1883 byla ovšem budova přeměněna na německou čtyřtřídní soukromou školu.

Sportovním aktivitám nebyl v kolonii dlouho vymezen žádný prostor. Cvičit chodívali „koloňáci“ do městské organizace TJ Sokol. Začátkem dvacátých let minulého století vznikl na odvráceném konci Nymburka při regulovaném Labi za Ostrovem celý komplex cvičišť, hřišť, koupališť a kluboven tělovýchovných jednot Sokol, DTJ a FDTJ. I když cesta z kolonie k Labi měřila dobré tři kilometry, chodívali sem sportovci z kolonie rádi, ba nadšeně. „Tyršák“ (sokolské Tyršovy sady) či „Réma“, jak se zkráceně sportovištím Na Remanenci říkalo (dnes je zde Sportovní centrum), byly v Nymburce skutečnými pojmy. Až zbourání dřevěné nouzové kolonie v roce 1933 umožnilo vybudování vlastních železničářských sportovišť. V roce 1934 vznikl Sportovní klub Železničářů (S. K. Železničářů), jehož hřišti se lidově říkalo Na Bžundě. V létě se zde hrál fotbal, v zimě zase hokej. Lidé si sem brzy našli cestu, sportoviště měli vlastně pod okny. Vysloužilý poslední térový domek byl přeměněn na klubovnu. Vařil se zde čaj, a správce se dokonce naučil ševcovat, aby mohl opravovat kopačky a zašívat fotbalové míče.

Od osmdesátých let 19. století byly v kolonii organizovány prázdninové pobyty pro děti, tzv. feriální osady či feriální kolonie (Ferienkolonie). První se připomíná v Horkách, a to již 6. 7. 1884. Tehdy tam pobývalo 60 dětí, podle poznámky kronikáře „z německé školy“. Ve dvacátých letech 20. století se začaly pořádat tábory na Slovensku, a nymburské železničářské děti se dokonce jezdily rekreovat na Laped u Dubrovníka, kde měla železniční léčebná správa vlastní zotavovnu Mariin Dvorec. Řada dětí z kolonie se tam každým rokem vystřídala.

Svébytný politický či spolkový život se v kolonii nevyvinul, vždy byl svázán s městským prostředím Nymburka. Za zájmovou činností chodívali „koloňáci“ do města, kde byl od roku 1860 divadelní spolek Hálek a pěvecký soubor Hlahol, od roku 1868 TJ Sokol a od roku 1882 Řemeslnická beseda. To však neznamenalo, že by se čas od času v kolonii nevyskytly menší ochotnické skupinky (např. Kroužek mládenců kolonských v roce 1898) s kabaretními či kupletovými výstupy v městských lokálech. Snad jediným vážnějším spolkovým počinem bylo založení Pěveckého spolku dělnického těsně před vypuknutím první světové války. Zázemí nalezl v Dělnickém domě, kde koncertoval pod vedením evangelického faráře Ladislava Jurena (1868–1939).

„Přistěhovali jsme se v roce 1945, táta pracoval jako posunovač, bydleli jsme v jedné části čtyřdomku. Pro vodu jsme chodili k hydrantu na ulici – bylo jich několik. Společná byla prádelna. Uvnitř byly nadělané takové kotce – očíslovaná oddělení, v každém kotel, vodovodní kohoutek, necky a valcha. Prádelna byla místem, kde se scházely ženské na kus řeči, kde tzv. drbaly. Vyprané prádlo se sušilo na dvoře tzv. kasáren, které sousedily.“ (ŘEHOUNEK, Sto padesát let, s. 85: vzpomínky Břetislava Kynčla, 1932–2015)

Plakát fotbalového utkání Sportovního klubu Železničáři Nymburk a Německého dělnického fotbalového klubu (DAFK) Höfen-Dvory z doby druhé světové války, nejspíše z dubna 1945 (Polabské muzeum).

Významné události a osobnosti

Z místních rodáků jmenujme nejprve hudebního skladatele a národního umělce (1976) Jana Seidela (1908–1998), jehož domovem byl dům čp. 379 poblíž „bžundy“. Seidlův otec Maximilián pracoval na dráze jako soustružník, děd Čeněk byl strojvůdcem a děd z matčiny strany Jan Kain pracoval taktéž na dráze jako zámečník. Seidel v roce 1925 dokončil nymburskou reálku a ve studiích pokračoval na vysoké škole v Praze. Přestože vystudoval inženýrské stavitelství a architekturu na Českém vysokém učení technickém, celý život se věnoval hudbě. Hudební základy přirozeně načerpal v Nymburce. Svým dělnickým původem a levicovým smýšlením byl předurčen k stranicko-umělecké kariéře po roce 1945. Po vzniku Gramofonových závodů Supraphon v roce 1945 se stal jejich uměleckým ředitelem. V roce 1958 byl jmenován šéfem opery Národního divadla a v letech 1967–1975 byl hlavním dramaturgem opery. Byl i autorem nymburské rozhlasové znělky, která se hraje dodnes. Znělka byla vytvořena k oslavám 700. výročí založení města v roce 1975. Seidel složil hudbu k 19 českým filmům, například Anna proletářka (1952), Strakonický dudák (1955), Dobrý voják Švejk (1956), Poslušně hlásím (1957), Všichni dobří rodáci (1968), Žert (1968), Tam, kde hnízdí čápi (1975) či Pan Vok odchází (1979).

V kolonii se narodila celá řada významných osobností spjatých s kulturní a politickou historií Nymburka. Vyrůstal zde spisovatel a turistický propagátor Otakar Rykr (1873–1956), autor populární knihy z roku 1947 Vzpomínám na Nymburk. Ze železničářské rodiny pocházel také československý ministr a předseda Státní rady československé v Londýně Rudolf Bechyně (1881–1948), jehož otec byl strojvůdcem. Až do roku 1990 stávala na rohu Školní ulice na nízkém náspu malá lokomotiva U 37.008, která byla němým svědkem železniční a železničářské minulosti nymburské kolonie. Na filmovém plátně nymburskou kolonii zvěčnilo komediální drama režiséra Václava Kubáska Železný dědek s Jaroslavem Marvanem v titulní roli (1948).

Mašinka umístěná před vstupem do kolonie cestou od hlavního nádraží: osmdesátá léta 20. století (Polabské muzeum).
Nejspíše jediná pohlednice se Starou kolonií: zleva doprava Školní a Zámečnická ulice, dole altán v parku a celkový pohled na město Nymburk na přelomu 19. a 20. století (Polabské muzeum).

Aktuální stav

Do dnešních dnů zůstala zachována menší část ojedinělého urbanistického celku nymburské kolonie: deset čtyřdomků, pět inspektorských domů, budova inspektorátu, prádelna, konzum a německá škola. Za důležitou součást komplexu považujeme i Park V Kolonii, Park Ing. Wilhelma Hellwaga, kompletně zachovanou uliční síť a několik studní. Součástí souboru hodného památkové ochrany jsou také letité dřeviny na celém území kolonie jako jasany, duby a jírovce, které jsou živoucí připomínkou důležité role veřejné zeleně v urbanistickém řešení kolonie.

Tyto stavby a veřejná prostranství se v současnosti nacházejí v různém stavu dochování a otázka jejich budoucí existence je značně nejistá. Přitom hovoříme o prvořadé památce průmyslových dějin 19. století. V současnosti se jedná o prohlášení tří obytných inspektorských domů někdejší kolonie kulturními památkami, k nimž byla v roce 2021 zpracována návrhová studie Alžběty Jankulíkové. Památková ochrana byla bez výsledku diskutována již v roce 1973, kdy ještě kolonie z větší části existovala. Doufejme, že současný návrh prohlášení památkové ochrany bude úspěšný. V jakém rozsahu je věcí příslušných orgánů.

Hodnota pozůstatků nymburské železniční kolonie spočívá v prezentaci a připomínce zcela unikátního urbanistického počinu spojeného s příchodem železnice do města. Kolonie má významné místo jak v novodobé historii Nymburka, tak v dějinách dělnických sídlišť v rámci celé České republiky. Nymburská kolonie předznamenala s náskokem několika desetiletí vznik zahradních měst a ceněných dělnických kolonií v zeleni, jakou je například Kotěrova kolonie v Lounech. Zachované stavby nymburské kolonie jsou v českém památkovém fondu typologicky výjimečné.

Dnešní stav bývalého domu přednosty čp. 469 (foto Pavel Fojtík).
Nová kolonie (Betonová) v Boleslavské ulici (foto Pavel Fojtík).
Dnešní stav Nové kolonie (foto Pavel Fojtík).
Dnešní stav Nové kolonie (foto Pavel Fojtík).

Odkazy

David Vávra a Radovan Lipus: Šumný Nymburk (2000). Dostupné online: https://www.youtube.com/watch?v=i7CrOr01Bfk.

Železný dědek (1948). Dostupné online: https://www.youtube.com/watch?v=2iEQI485x9g

Prameny a literatura

  • FOJTÍK, Pavel a kolektiv: Historie a současnost podnikání na Nymbursku a Poděbradsku. Žehušice 2001.
  • HRABÁNEK, Emil: Nymburská železniční kolonie. In Stanislav Hendrych – Emil Hrabánek: Stopou dějin našich tratí: průvodce výstavou lokomotiv Nymburk 1982. Nymburk 1982, s. 55–76.
  • JANKULÍKOVÁ, Alžběta: Stopy železniční kolonie v Nymburce. Památky středních Čech: Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze 36, 2022, č. 1, s. 39–58.
  • KOCOUREK, Jaroslav a kolektiv: Nymburk – královské město na Labi. Nymburk 2018.
  • LIPUS, Radovan – VÁVRA, David: Šumná města. Brno 2002.
  • RYKR, Otakar: Vzpomínám na Nymburk 1875–1900. Nymburk 1947.
  • ŘEHOUNEK, Jan: Sto padesát let železnice v Nymburce. Nymburk 2020.